2008

Monatsbilder 2009

2010

Januar

Mallorca - Torrent de Parrais

Februar

Okertalsperre - Harz

März

Schloss Hohenschwangau

April

Deutschland - Bayern - Partnachklamm

Mallorca - Torrent de Parrais

Okertalsperre - Harz - Deutschland

Bayern - Schloss Hohenschwangau

Deutschland - Bayern - Partnachklamm

Mai

Höckerschwan - Cygnus olor

Juni

Rotfuchs - Vulpes vulpes

Juli

Feuerwerks-Spiegelung - Kieler Woche

August

Himmelsfalter - Morpho peleides

Hoeckerschwan - Cygnus olor

Rotfuchs - Vulpes vulpes

Feuerwerks-Spiegelung - Kiel - Kieler Woche

Himmelsfalter, Blauer Morphofalter, Morpho peleides

September

Blesshuhn - Fulica atra

Oktober

USA - Las Vegas - Bellagio Fountains

November

USA - Utah - The Rimrocks

Dezember

USA - The Great Wall

Blesshuhn - Fulica atra

USA - Las Vegas - Bellagio Fountains

The Rimrocks - Utah - USA

USA - The Great Wall